Приватні сонця

2013

метал, неон

Стандартні радянські ґрати на вікна – «сонечко» – де прути розходяться у вигляді сонячних променів, досі поширені у пострадянському міському просторі. Вони оприявнюють поле на пруження між пригніченням і мріями, жалюгідним щоденним існуванням і його утопічним горизонтом. Тотальний радянський ідеологічний наратив, з його образом «спільної» надії, заміщується множиною особистих і колективних намірів, що іноді поєднуються, але в нестабільних, плинних утвореннях.

Private suns

2013

metal, neon

The standard Soviet “sun window grate,” which features radiating bars like the rays of the sun, is still ubiquitous in the post-socialist urban environment, representing a field of tension between oppression and dreams, impoverished everyday life and its utopian horizon. The totalizing Soviet ideological narrative, with its image of “common” hope, is being replaced by a multiplicity of personal and collective intentions, forming new unstable and fluid alliances.