Групу Р.Е.П. було засновано наприкінці 2004 року під час "Помаранчевої революції" в Україні. НаУ момент заснування до групи входило 20 художників та художниць. З 2006 року до складу групи входять Нікіта Кадан, Лада Наконечна, Леся Хоменко, Володимир Кузнецов, Ксенія Гнилицька, Жанна Кадирова. Р.Е.П. почав діяльність з серії акцій під назвою "Інтервенція", що стали реакцією на політизацію публічного простору у "після-помаранчевій" Україні. Нинішня діяльність групи зконцентрована навколо довготривалих проектів-серіалів "Патріотизм", "Медіатори", "Євроремонт".

"Група Р.Е.П. (Революційний Експериментальний Простір) існує десять років. Вплив її учасників – Лесі Хоменко, Ксенії Гнилицької, Микити Кадана, Жанни Кадирової, Володимира Кузнецова і Лади Наконечної – на ситуацію в українському мистецтві дуже великий. Це вони першими після попередніх поколінь послідовно втілювали нову модель існування в мистецтві. Окрім художніх проектів, вони створювали низові ефемерні інституції, платформи для співпраці та форуми для обміну думками. Питаннями про принципи співіснування, самоорганізації група цікавилася з самого початку. Шестеро митців Р.Е.П.-у зовсім не схожі між собою. У їхніх спільних роботах, що виникли в результаті обговорень, неможливо дошукатися жесту конкретної особи, вони створили нового, колективного суб’єкта.

Десятиріччя існування Р.Е.П.-у позначене Помаранчевою революцією у 2004 році та Революцією гідності на зламі 2013-2014 рр. Художниці й художники одностайно кажуть, що Помаранчева революція стала для них досвідом, який їх сформував. Тоді вони переконалися, що рішення окремих людей мають вплив на політичну дійсність, що революція – це щось на зразок перезавантаження застояної суспільної ситуації. Як студенти художніх академій, завдяки цьому вони зробили висновки і щодо стану мистецтва. Їх було надто мало, щоби змінити щось в офіційних мистецьких інституціях, але достатньо багато, щоби започаткувати в них інші точки відліку й шукати власні рішення. Революція показала, що горизонтальна модель привабливіша, ніж вертикальна, а чесне став- лення до публічної сфери надає життю нової якості".

Анна Лазар
з тексту "Р.Е.П.: 10 років. Про метод"
2015

_________________________________________________________________________________

The R.E.P. group was established at the end of 2004 during the “Orange Revolution” in Ukraine. The group initially comprised 20 artists. Since 2006 the R.E.P. group’s members are Ksenia Hnylytska, Nikita Kadan, Volodymyr Kuznetsov, Zhanna Kadyrova, Lada Nakonechna, Lesia Khomenko.
Their work began with a series of actions united by the name “Intervention,” which appeared as a reaction to the politicized public space of “post-orange” Ukraine. The group’s subsequent activity has focused on long-term serial projects "Patriotism", "Mediators", "Euro-renovation".

'The R.E.P. group (Revolutionary Experimental Space) has been present on the art scene for ten years. The influence of its members – Ksenia Hnylytska, Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Lesia Khomenko, Volodymyr Kuznetsov, and Lada Nakonechna – on the Ukrainian art scene is crucial. They were the first to consistently pursue a different model of presence in the arts. They formed provisional grassroots institutions, platforms for cooperation, and forums for the exchange of ideas. Questions on the principles of coexistence and self-organization have been among the group’s fields of closest interest since its inception. The six artists of R.E.P. are very different from each other. In their artistic projects, arising as the result of negotiations and discussions, it is impossible to trace any gesture to a specific person. R.E.P. has managed to create a new collective subjectivity.

The decade of R.E.P.’s existence is framed by the Orange Revolution of 2004 and the 2013 – 14 Revolution of Dignity. The artists all agree that it was the Orange Revolution that forged their collaboration. It was at that point that they learned how the decisions of individual people affect political reality, that revolution is a kind of reset button for the existing social situation. As students of art schools they drew their own conclusions as to what state art was in. They were too few to change anything in the official institutions of artistic life, but enough to instill their own points of reference and seek their own solutions. The revolution demonstrated that the horizontal is more attractive than the vertical and that an honest approach to the public sphere brings a new quality to life.

Anna Lazar
from the text 'R.E.P.:10 YEARS.ON METHOD'
2015

The book 'R.E.P. Revolutionary Experimental Space' was edited by The Green Box, Berlin 2015