Експонат. Нероздільне

2014

дерево, метал, скло, вугілля

Конструювання історичного наративу – чи то в політичному дискурсі, чи в експозиції музею – складається з актів розділення, розмежування, розрізнення. Композиція з окремих елементів, між якими виникають певні відношення, творить оповідь. У музеї описи експонатів стають предметом маніпуляцій, однак вони також відкриті для ство- рення нових інтерпретацій і конфігурацій. У якийсь момент усе спалахує вогнем – і горить, аж поки залишається тільки попіл. Те, що раніш утворювало складні динамічні стосунки – зводиться до однорідної маси нерозрізнюваної матерії. На цьому рівні, коли будь-які індивідуальні особливості зникають, маніпуляція – так само як і будь-яке вираження особистого досвіду – стає неможливою.

фото Сергія Ілліна та Бориса Левандовського

Exhibit. Inseparable

2014

wood, glass, metal, coal

The construction of a historical narrative – whether in political discourse or in a museum exhibition – consists of acts of division, separation and differentiation. The composition of separate elements, forming relationships between them, tells a story. In a museum, the descriptions of the objects on display are subject to manipulation, but also open to reinterpretation or rearrangement. At some point everything starts to burn until all that remains is ash. What was once living amidst complex and dynamic relationships is reduced to a homogenous mass of indistinguishable matter. At this level, where particularity is extinguished, manipulation – along with the expression of individual experience – becomes impossible.

photo by Serghiy Illin and Boris Lewandowsky