Одержимий може свідчити в суді
ll версія

Версія роботи Одержимий може свідчити в суді з предметами з власної колекції художника.

металічні полиці 220 x 150 x 70 см.
list of used objects:
Нікіта Кадан. З серії 'Сумнівні скульптури', 2015
Нікіта Кадан. З серії 'Зауваження щодо архівів' (Смітсон), 2015
Книга 'Монументи Радянської України' з фотографією пам'ятника Артему у Святогорську Донецької області (скульптор Іван Кавалерідзе, 1923). Видавництво 'Мистецтво', Київ, 1982
Курортне містечко 'Донбас' у Криму, 1970ті
Артилерійські гільзи. Схід України
Модель пам'ятника Леніну, невідомий автор. Подарунок від Лесі Хоменко
'Модернізм. Аналіз та критика основних напрямків'. Видавництво 'Искусство', Москва, 1987
Нікіта Кадан. З серії 'Зауваження щодо архівів' (Діббетс), 2015
Нікіта Кадан. 'Острів', 2014
Нікіта Кадан. З серії 'Зауваження щодо архівів' (Новобудови), 2015

Колекція M HKA (Музей сучасного мистецтва, Антверпен)

2015

The possessed can witness in court
ll version

Version of The possessed can witness in court with the objects from artist's private collection.

2015

metal shelves 220 x 150 x 70 cm
list of used objects:
Nikita Kadan. From the series 'Hesitant sculptures', 2015
Nikita Kadan. From the series 'Observation on archives' (Smithson), 2015
The book 'Monuments of Soviet Ukraine' with the photograph of Artem's monument in Sviatohirsk, Donetsk region. By Ivan Kavaleridze, 1923. 'Monuments of Soviet Ukraine' published by 'Mystetztvo', Kyiv, 1982
'Donbass' sanatorium in Krimea, 1970th
Artillery shells. East of Ukraine
Model for the Lenin's monument, unknown artist. The gift from Lesia Khomenko
'Modernism. Analise and critique of main tendencies', published by 'Iskusstvo', Moscow, 1987
Nikita Kadan. From the series 'Observation on archives' (Dibbets), 2015
Nikita Kadan, 'An island', 2014
Nikita Kadan. From the series 'Observation on archives' (New buildings), 2015

Collection of M HKA (Museum of Contemporary Art Antwerp)